Bartlet RC8 Research

  • Student team: Yuchen Wang, Mincen Dong, Yuanming Zhao, Yije Liu